Pobytové sociálne služby

porovnajslužby.sk

porovnajslužby.sk

Projekt Porovnaj služby je naozaj veľmi zaujímavým projektom a zároveň využiteľnou službou. Ide o porovnávač služieb, pričom predstava celého projektu je založená na nápade vytvorenia novej služby, ktorá ľuďom umožní jednoduchšie porovnanie jednej služby u ...

Bratislava | Sociálne služby a pomoc

Sociálne služby a pomoc. Bývanie; Seniori. Informácie o COVID-19 a opatreniach v Bratislave pre ZPS; Pobytové služby; Služby do domácnosti; Aktívne starnutie a benefity pre seniorov; Podpora pre rodiny a opatrovateľov/ky v domácom prostredí ; Komunikácia bez bariér; Ochrana detí a sociálna kuratela; Domáce násilie

bratislava.sk/sk/socialne-sluzby-a-pomoc

Zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby a denný ...

Neverejní poskytovatelia poskytujú sociálnu službu vo viac ako desiatich zariadeniach pre seniorov a v ôsmych zariadeniach opatrovateľskej služby na území hlavného mesta. Verejní poskytovatelia, ktorých zriaďuje Hlavné mesto SR Bratislava (ich zoznam nájdete nižšie): 7 zariadení pre seniorov. 3 zariadenia opatrovateľskej ...

bratislava.sk/socialne-sluzby-a-byvanie/socialne-zariadenia/zariadenia-pre-seniorov-zariadenia-opatrovatelskej-sluzby-a-denny-stacionar

Bratislava | Pobytové služby

Pobytové služby. Hlavné mesto SR je zriaďovateľom zariadení sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. Ide o zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby ...

old2.bratislava.sk/sk/pobytove-sluzby

Sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ...

Sprostredkovanie tlmočníckej služby a osobnej asistencie . Ďalšími sociálnymi službami sú sprostredkovanie tlmočníckej služby a osobnej asistencie. Obe tieto sociálne služby, aj keď sa poskytujú rozdielnym cieľovým skupinám, je možné poskytovať aj prostredníctvom agentúr špecializujúcich sa výlučne na uvedené činnosti.

www.employment.gov.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/ponuka-socialnych-sluzieb/socialne-sluzby-riesenie-nepriaznivej-socialnej-situacie-z-dovodu-tazkeho-zdravotneho-postihnutia-nepriazniveho-zdravotneho.html

Domovy sociálnych služieb - Bratislava — Zoznam.sk

Domov sociálnych služieb Rozsutec, Bratislava. Furmanská 4, 84103 Bratislava. Zariadenie poskytujúce sociálne služby dospelým klientom s mentálnym postihnutím a duševnými poruchami. https://www.dssrozsutec.sk.

www.zoznam.sk/katalog/Institucie-urady/Domovy-socialnych-sluzieb/Bratislava.html

Sociálne služby - MPSVR SR

Sociálne služby. Sociálne služby sú jednou z foriem sociálnej pomoci pre ľudí v nepriaznivej sociálnej situácií. Štát prostredníctvom nich podporuje sociálne začlenenie občanov a uspokojovanie sociálnych potrieb ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii. Zameranie sociálnych služieb: prevencia vzniku, riešenie alebo ...

www.mpsvr.sk/sk/rodina-socialna-pomoc/socialne-sluzby/

Seniorcentrum Staré Mesto

Seniorcentrum Staré Mesto poskytuje pobytové (24 hodinové) sociálne služby v 2 zariadeniach: Zariadení pre seniorov na Podjavorinskej ul. č. 6 a Zariadení opatrovateľskej služby na Palárikova ul. č. 24. A terénnou formou domácu opatrovateľskú službu priamo v domácnostiach občanov v Starom Meste. Na získanie základných informácií (voľné miesta, výška úhrady, postup ...

www.senior-centrum.sk/

Bratislava | Magistrát

Sociálne služby a pomoc. Bývanie; Seniori. Informácie o COVID-19 a opatreniach v Bratislave pre ZPS; Pobytové služby; Služby do domácnosti; Aktívne starnutie a benefity pre seniorov; Podpora pre rodiny a opatrovateľov/ky v domácom prostredí ; Komunikácia bez bariér; Ochrana detí a sociálna kuratela; Domáce násilie

old2.bratislava.sk/sk/magistrat

Katalóg Nízkokapacitné pobytové sociálne služby s kapacitou do 12 miest ...

Architektonické štúdie pre zariadenia poskytujúce pobytové sociálne služby s kapacitou do 12 miest P_TYP A P_TYP B P_TYP C P_TYP D P_TYP E P_TYP F ... Špitálska 4,6,8 Bratislava 816 43 | Tel.:+421 2 2046 0000 |web@employment.gov.sk|Informácie o web sídle. Title: Katalóg Nízkokapacitné pobytové sociálne služby s kapacitou do 12 ...

www.employment.gov.sk/topdf/katalog-nizkokapacitne-pobytove-socialne-sluzby-s-kapacitou-do-12-miest.pdf

Bratislava | Žiadosť o finančný príspevok pre neverejného poskytovateľa ...

Postup pre neverejného poskytovateľa sociálnej služby pri podávaní žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku . Po nadobudnutí právoplatnosti Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu (ďalej iba „rozhodnutie“), žiadateľ s trvalým pobytom v Bratislave, ktorý má záujem o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov u ...

bratislava.sk/sk/ziadost-o-financny-prispevok-pre-neverejneho-poskytovatela-socialnej-sluzby-v-zariadeni-pre-seniorov

Bratislava | Symboly mesta

Sociálne služby a pomoc. Bývanie; Seniori. Informácie o COVID-19 a opatreniach v Bratislave pre ZPS; Pobytové služby; Služby do domácnosti; Aktívne starnutie a benefity pre seniorov; Podpora pre rodiny a opatrovateľov/ky v domácom prostredí ; Komunikácia bez bariér; Ochrana detí a sociálna kuratela; Domáce násilie

bratislava.sk/sk/symboly-mesta

Katalóg Nízkokapacitné pobytové sociálne služby s kapacitou do 12 miest ...

Titulok: Katalóg Nízkokapacitné pobytové sociálne služby s kapacitou do 12 miest. Pokračuj v čítaní alebo preskoč na hlavné menu. Iné možnosti: Prejdi na Menu; Vyhľadávanie; Funkčné odkazy; Pätičkové odkazy; Pätičku stránky.

www.employment.gov.sk/showdoc.do

Zariadenia pre Seniorov | DomDochodcov.sk

Nezisková organizácia poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt: služby organizovania kultúrnych, športových, spoločenských podujatí, výstav, prezentácií, osvetových podujatí a stretnutí a ďalšie služby v oblasti poskytovania sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti podľa ...

www.domdochodcov.sk/zoznam-zariadeni/zariadenia-pre-seniorov

Pobytové služby - Ministerstvo práce a sociálních věcí

Takové možnosti se nabízí např. v rámci pečovatelské služby (§ 40 cit. Zákona), kdy do domácnosti člověka dochází pečovatel/ka, aby mu pomohli s péčí o vlastní osobu, při hygieně nebo se zajištěním stravy a chodu domácnosti. Obdobně lze využít také osobní asistenci (§ 39 cit. Zákona). Všechny sociální ...

www.mpsv.cz/pobytove-sluzby

Sociálne služby a pomoc - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Sociálne služby a pomoc Elena Kopcová, Lenka Senčáková, Barbora Holubová, Zuzana Fabianová, Iveta Mišová ... SPODaSK, ako sú detské domovy (v súčasnosti pobytové Centrá pre deti a rodiny), krízové strediská, resocializačné strediská, náhradná rodinná starostlivosť, sanácia rodín (v rôznych fázach dysfunkcií, ...

www.minv.sk/swift_data/source/rozvoj_obcianskej_spolocnosti/vyskum_neziskoveho_sektora_a_obcianskej_spolocnosti/2020/Vseobecne%20prospesna%20oblast%20-%20Socialne%20sluzby%20a%20pomoc.pdf

Katalóg Nízkokapacitné pobytové sociálne služby s kapacitou do 12 miest ...

Katalóg Nízkokapacitné pobytové sociálne služby s kapacitou do 12 miest - MPSVR SR. Úvod > Úvodná stránka > Plán obnovy a odolnosti > Výzva na predkladanie projektových zámerov > Katalóg architektonických štúdií > Katalóg Nízkokapacitné pobytové sociálne služby s kapacitou do 12 miest.

www.employment.gov.sk/sk/uvodna-stranka/plan-obnovy-odolnosti/vyzva-predkladanie-projektovych-zamerov/katalog-architektonickych-studii/katalog-rod/

Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a zabezpečenie poskytovania ...

Obec je povinná rozhodovať o odkázanosti na sociálnu službu, ktorú jej ustanovuje zákon o sociálnych službách a je povinná poskytnúť alebo zabezpečiť sociálne služby, ktoré jej určuje zákon o sociálnych službách (zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár, opatrovateľská služba).

bratislavskykraj.sk/socialne-veci/otazky-a-odpovede/posudenie-odkazanosti-na-socialnu-sluzbu-a-zabezpecenie-poskytovania-socialnej-sluzby/

Bratislava | Bratislavské mestské dni 2022

Sociálne služby a pomoc. Bývanie; Seniori. Informácie o COVID-19 a opatreniach v Bratislave pre ZPS; Pobytové služby; Služby do domácnosti; Aktívne starnutie a benefity pre seniorov; Podpora pre rodiny a opatrovateľov/ky v domácom prostredí ; Komunikácia bez bariér; Ochrana detí a sociálna kuratela; Domáce násilie

bratislava.sk/sk/udalost/bratislavske-mestske-dni-2022

Bratislava | Rača

Sociálne služby a pomoc. Bývanie; Seniori. Informácie o COVID-19 a opatreniach v Bratislave pre ZPS; Pobytové služby; Služby do domácnosti; Aktívne starnutie a benefity pre seniorov; Podpora pre rodiny a opatrovateľov/ky v domácom prostredí ; Komunikácia bez bariér; Ochrana detí a sociálna kuratela; Domáce násilie

old2.bratislava.sk/sk/raca

Sociální služby v ČR – Wikipedie

Služby sociální péče. Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Mezi tyto služby ...

cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_slu%C5%BEby_v_%C4%8CR